Bj枚rn Borg Men’s Shorts Sammy Bb Shadeline Boxer Shorts (pack of 3)